:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกแระชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย

17 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย https://www.youtube.com/watch?v=WgK8MPLyjK4

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย  https://www.youtube.com/watch?v=sa5AF-HwCzA

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย  https://www.youtube.com/watch?v=ktTDSrmz5mA

 

 

 

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร