:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ได้ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  6

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

 เมื่อวันจันทร์ที่   21  พฤศจิกายน 2565  เวลา 11.30น. ได้ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  6

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร