:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

         มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

         มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

         (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก

         (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

         (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    

          (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

          (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

          (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม       ความจําเป็นและสมควร

        มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  

        (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

        (2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

        (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

        (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

        (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

        (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

         (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

         (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

         (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

         (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

           (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

           (12) การท่องเที่ยว

           (13) การผังเมือง

-๒-

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

           มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

           (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

           (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

           (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

           (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

           (5) การสาธารณูปการ

           (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

           (7) การพาณิชย์และการสงเสริมการลงทุน

           (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

           (9) การจัดการศึกษา

           (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

           (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

           (12) การปรบปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

           (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

           (14) การส่งเสริมการกีฬา

           (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

           (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

           (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

           (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

           (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

            (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

            (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ        และสิ่งแวดล้อม

            (25) การผังเมือง

            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  

            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

            (28) การควบคุมอาคาร

-๓-

            (29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย

            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด