boss2palad2563 11

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
barnnew2563 01
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยวotop
เมนู พื้นฐาน 09 ตรวจสอบภายใน

Social Network

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QAu
webboardkk


แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

221414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
889
1086
2317
216844
7526
10921
221414

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-21 19:19

พ.ร.บ./ พ.ร.ก. 

 พรบ./พรก - : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549

พรบ/พรก - 25 พ.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พรบ/พรก - 13 มี.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 06 มี.ค. 2560 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 22 ก.พ. 2560 : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 04 ม.ค. 2560 : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

พรบ/พรก - 16 มิ.ย. 2559 : พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พรบ/พรก - 18 มี.ค. 2558 : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

พรบ/พรก - 29 ย. 2556 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พรบ/พรก - 04 ย. 2556 : พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

ดูทั้งหมด

 

 

กฎกระทรวง และ ระเบียบ

 

กฎกระทรวงและระเบียบ - 20 ย. 2561 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

กฎกระทรวงและระเบียบ - 07 ก.พ. 2561 : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ

กฎกระทรวงและระเบียบ - 19 ต.ค. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กฎกระทรวงและระเบียบ - 18 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 25 ก.ค. 2560 : ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559

กฎกระทรวงและระเบียบ - 16 มิ.ย. 2560 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ newww

ดูทั้งหมด

 

 

คำสั่ง อบต.