:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองคลัง
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นางเพ็ญนภา ชิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนี ศรีชาเชษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรอนงค์ ผิวแก้วดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวภนิดา จันทโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัชยานันท์ หูวอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษฏลักษณ์ ผิวเงิน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน
นายชีรวุธ เหมือนแก้ว
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี