:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ โสภิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นางภรดา วิริยะพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นายวีระพงษ์ ศรีใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นายเฉลิมชัย จันทะโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก