:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นายประเสริฐ สุระวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเรืองฤทธิ์ สุนทรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเพ็ญนภา ชิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอรทัย สุระวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม