:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
สำนักปลัด
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นายประเสริฐ สุระวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปฐมพร รักษาสัตย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายคำดี ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอุทัย สุภชาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเสฐฎฤทธิ์ คำสุข
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าสิบตรีภวดล อินทมนต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกพรมศร เหมือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
นางสาวธนิสรา นาสมภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางนภาพร ไชยดี
นักตรวจสอบภายใจชำนาญการ
นายสวัสดิ์ ขันธุปัตย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศศิธร ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวกรรณิกา ศรีใส
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
นายวัชระสิน สุรักษ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์