:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเขมาสินี หินทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ สลีสองสม
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข